HUMBRIA
 
HUMBRIA
Flag
:
Norway
Type
:
Ro-Ro
Tonnage
:
14763DWT